Privacy

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de AVG staat een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeute, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

Jouw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeute, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook zou het kunnen dat er in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Beveiliging persoonsgegevens
Massagepraktijk In Perfect Harmony neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@inperfectharmony.nl.

Als jouw behandelende therapeute heb ik, als enige, toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
• Jouw persoonsgegevens zoals naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden gebruikt voor het maken en/of verzetten van afspraken, het versturen van uitnodigingen en voor het geven van informatie over diensten en activiteiten van Massagepraktijk In Perfect Harmony.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Bewaartermijn gegevens
Massagepraktijk In Perfect Harmony bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist (maximaal 15 jaar).
Massagepraktijk In Perfect Harmony is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen
Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen.

Vragen of klachten
Mocht je een vraag of klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je  hierover contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met jou niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Massagepraktijk In Perfect Harmony, Erica Besselink, Vethstraat 13, 6921 MG Duiven.
De praktijk is bereikbaar via 06 – 39 82 75 28 of info@inperfectharmony.nl